---------------------------------------------------------------------------- "امام جمعه ملکشاهی"
تاريخ : دوشنبه ۱ آبان۱۳۹۱ | | نویسنده : دفتر امام جمعه ملکشاهی

فیلم مستند " صد مرتبه از روی خدا بنویسید " ساخته شده توسط دفتر امام جمعه ملکشاهی به بخش مسابقات  فرهنگیان در چهل و دومین جشنواره فیلم رشد راه یافت .  • پاساد
  • مواظب